pophone messenger
Nyári Jogsi Verseny

Nyári Jogsi Verseny

2021-06-15

Nyári Jogsi Verseny az AszuCar Autósiskolánál értékes nyereményekért.

Iratkozz be hozzánk 2021.06.15. és 2021.07.15.-e között "B" kategóriás képzésre, legyél ügyes, gyors, szánd oda az idődet a vezetésre, és ha szerencsés vagy, Te leszel a nyertes.

De mi is a nyeremény? Kattints


A nyeremények: 1db Honda Jazz típusú személyautó, 1 hetes, korlátlan használatra a KisNagyAutóBérlés jóvoltából, valamint

Egy teljeskörű külső-belső takarítás a Szentesi Autójavító felajánlásából.

Jelentkezni a weboldalon, a "Jelentkezem" gombra kattintva, vagy személyesen a kőhíd utca 12. szám alatti irodánkban, nyitvatartási időben tudsz.

A játék részletes szabályzatát itt olvashatod:

Az AszuCar Autósiskola Kft. által szervezett Nyereményjáték

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

I. A nyereményjáték szervezője:

1.1. A nyereményjátékot az AszuCar Autósiskola Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 33. 4/10)

cégjegyzékszáma: 03-09-131310, a továbbiakban: „Szervező”) szervezi a KisNagyAutóbérlés és a Szentesi Autójavító révén promóció és népszerűsítés céljából. A játék neve: „Nyári Jogsi Verseny”

II. A nyereményjátékban történő részvétel feltételei:

2.1. A Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: ”Nyereményjáték”) kizárólag

azon 16,5. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek vehetnek

részt, akik megfelelnek a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban:

„Játékszabályzat”) foglalt feltételeknek és követelményeknek (a továbbiakban: „Játékos”). A

Nyereményjátékban cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján sem vehet részt. A

Nyereményjátékban való részvétel érdekében a Játékos felnőttképzési szerződést köt az AszuCar Autósiskola Kft.-val, mint képzőszervvel. ezzel beiratkozik „B” kategóriás képzésre. A kresz tanfolyamot online formában, a saját időbeosztásának megfelelően végzi, majd a kresz vizsgát követően a V.I.P. Gold vezetési csomagunkat választva megkezdi a forgalmi vezetést. Ebben a csomagban biztosítjuk, hogy heti minimum 3 alkalommal, alkalmanként 2 órát tudjon vezetni, amivel 5 hét alatt levezethető a kötelező 30 óra.

A Szervező jogosult a Nyereményjátékból kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen

Játékszabályzatban foglalt előírásoknak. Nem vehet részt a Nyereményjátékban a Szervező vagy a

Szervező tulajdonosainak egyéb érdekeltségébe tartozó szervezet, társaság alkalmazottai és

megbízottjai, valamint a Szervező által a jelen Nyereményjáték előkészítésében, megszervezésében,

kivitelezésében közreműködő személyek és társaságok munkavállalói, megbízottjai és a Ptk. 8:1.§ (1)

bekezdés 1. pontja alapján a felsoroltak közeli hozzátartozói.

A Nyereményjátékban való részvételhez szükséges továbbá: hogy a játékos megfeleljen a „B” kategóriás képzés előfeltételeinek (minimum 8 osztály megléte, orvosi alkalmassági), valamint a teljes elméleti és gyakorlati képzést az AszuCar Autósiskola Kft.-nál, mint képzőszervnél végezze a játékos.

Átvett tanulók nem vehetnek részt a játékban.

2.2 A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével, regisztrációjával a jelen Játékszabályzatot

automatikusan magukra nézve kötelezőnek ismerik és fogadják el és ezzel jogosultak a Nyereményjátékban való részvételre.

2.3. A Nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes, ugyanakkor a felnőttképzési szerződés alapján a teljes képzés díját ki kell fizetnie, ami fizetési kötelezettséggel jár.

2.4. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes jelentkezésen és regisztráción alapul.

 

III. A Nyereményjáték időtartama

3.1. A jelen Nyereményjátékra történő regisztráció időszaka 2021. 06.15 és 2021.07.15.-ig , és a teljes játék időtartama 2021.09.30.-ig tart.

IV. A Szervező jogai, kötelezettségei és felelőssége

4.1 A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software

bárminemű okból bekövetkező meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett

regisztrációkért, illetve a Nyereményjátékba résztvevőként történő bejelentkezéséért. A regisztráció és bejelentkezés bizonyítása a Játékost terheli.

V. A Játék nyereménye, a sorsolás

5.1. A Játék nyereménye 1db Honda Jazz típusú személyautó, 1 hetes díjmentes használatra, a KisNagyAutóbérlés jóvoltából, valamint egy teljeskörű külső, belső takarítás a Szentesi Autójavító felajánlásából.

A nyereményeket 1 ember nyeri meg, ha a 2021.09.30.-i határidőig többen is teljesítik a feltételeket, akkor 2021.10.10.-ig közülük kisorsolásra kerül a nyertes.

A sorsolásra manuális módon (kalapból név kihúzása) kerül sor a Szervező székhelyén tanú jelenlétében legkésőbb a Nyereményjáték befejezését követő 10 napon belül.

5.2. Szervező a nyeremény nyertesének nevét a Szervező Facebook oldalán/Facebook posztra

történő válaszban teszi közzé a sorsolástól számított 10 napon belül. A nyertes Játékos ezen

közzétételre válaszolva kell FB privát üzenetben a Szervezőt tájékoztatnia a nyeremény kézbesítéséhez vagy a nyeremény igénybevételéhez szükséges adatokról

A Honda Jazz típusú személyautó megnyerésének és használatának feltételei:

- A nyertes által meghatározott, 1 hetes időtartamra biztosítjuk a személyautót

- Bérleti szerződést kötünk a nyertessel, a kaució és bérleti díj összegétől eltekintünk.

A bérleti szerződéshez érvényes jogosítvánnyal, személyi és lakcímkártyával kell rendelkeznie a nyertesnek.

- Az autót belföldön, km korlátozás nélkül használhatja, a tankolás költsége a nyertest terheli.

- A nyertes vállalja, hogy az 1 hetes időszakot, legkésőbb 10.31.-ig megjelöli, az autót ez időpontig használatba veszi.

A Teljeskörű külső-belső takarítás felhasználási feltételei:

- Szabadon választott autó esetében előre megjelölt időpontban van mód arra, hogy a nyeremény felhasználásra kerüljön, a Szentesi Autójavító kecskeméti telephelyén.

A nyeremény felhasználási határideje: 2021.10.31.

5.4. Szervező - előre nem látható körülmények esetére – fenntartja magának a jogot, hogy a jelen

Játékszabályzatban meghatározott nyereményt egy másik - a korábbi nyereménnyel megegyező vagy

annál magasabb értékű - nyereménnyel helyettesítse. Szervező ezzel kapcsolatban semminemű

kifogást vagy panaszt nem köteles elfogadni és azt kivizsgálni azzal, hogy a Játékos a helyettesítő

nyereményt jogosult mindennemű térítési igény nélkül visszautasítani.

5.5. Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akiről kiderül, hogy nem

felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, előírásoknak.

 

 

VI. A Játékos jogai és kötelezettségei

6.1. Valamennyi Játékos, így a nyertes Játékos is köteles együttműködni annak érdekében, hogy

Nyereményjáték a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és törvényesen, illetve érvényesen kerüljön

lebonyolításra, továbbá a nyeremény a nyertes Játékos részére átadására.

6.2. Ha a 6.1. pontban foglalt együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget,

és így a nyeremény időben való átadása, rendelkezésre bocsátása meghiúsul, úgy Szervező

mentesül az ebből fakadó felelősség és a nyeremény további kézbesítésének, rendelkezésre

bocsátásának ismételt megkísérlése alól.

6.3. Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét, illetve a nyeremény kézbesítését legkésőbb a

sorsolás eredményének közzétételét követő 30 (harminc) napon belül köteles biztosítani és teljesíteni.

A jelen határidő nyertes Játékos részéről felmerülő bármely okból történő meghiúsulása mentesíti

Szervezőt a határidőn túl történő kézbesítéstől vagy rendelkezésre bocsátástól és jogosult a

nyereményt egy általa szervezésre kerülő következő nyereményjátékban felhasználni.

6.4. A Játékos köteles érvényes és valós adatokat szolgálni, amennyiben a Nyereményjátékra

jelentkezik, arra regisztrál. A Játékos által bárminemű okból tévesen vagy hibásan szolgáltatott adattal kapcsolatban a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli. A Játékos által tévesen, hiányosan vagy hibásan megadott postázási címből eredő felelősség, valamint az ebből eredő postázás elmaradásáért, késedelméért vagy a kézbesítésből eredő károkért kizárólag a Játékost terheli felelősség, ezen felelősség alól a Szervező mentesül

6.5. A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át

nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

6.6. Amennyiben a nyertes Játékos a nyeremény átvételében korlátozva van, úgy a nyereménnyel

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes vagy teljes

bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselője útján jogosult.

6.7. A Játékos a Nyereményjátékra történő regisztrációval és az abban való részvétellel mindennemű

további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Játékszabályzat alapján a Játék során általa

Szervező részére megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a

Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és

engedélyezés nélkül felhasználhassa. A Szervező végzi az adatkezelést. Az adatkezelést Szervező a

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a Szervező székhely címén: 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 33. 4/10  vagy e-mail címén:. info@aszucar.hu

A Játékos a fenti címen és e-mail címen írásban kérheti adatai helyesbítését vagy bárminemű egyéb információt is.

Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben

- a Játék lebonyolításához szükséges és a Szervező által kért adatokat nem bocsátja rendelkezésre

- vagy azok törlését még a nyeremény átadását megelőzően kéri, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint - jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a

Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A nyeremény kézbesítésében az alábbi cégek vesznek részt amennyiben a Szervező nem tudja eljuttatni a nyereményt a nyertesnek:

Fox Professional Kft.”KisNagyAutóBérlés”  (székhelye: 2234 Maglód, Pasteur Lajos utca 45)

Szentesi Gépjárműjavító Kft. (székhely: 6050 Lajosmizse, Méntelek tanya 272.) azzal, hogy ezen cégek a személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. Szervező a Játékos adatait a felnőttképzési szerződés érvényessége alatt, valamint a sikeres forgalmi vizsga napjáig és a Nyereményjáték időtartama alatt kezeli.

VII. Egyéb rendelkezések

7.1. A Játékkal kapcsolatos információk a http://.www.facebook.com/aszucar üzleti oldalon, vagy a www.aszucar.hu/hirfolyam internetes oldalon találhatóak meg.

7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából

azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el vagy a Játékszabályzat szabályait szándékosan megszegi.

7.3. Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték, promóció alól teljes mértékben mentesíti a

Facebookot és kijelenti, elismeri továbbá, hogy az nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával,

szervezésével, illetve együttműködésével került megszervezésre, azt a Facebook nem vizsgálja, nem

hagyja jóvá és nem támogatja. Szervező továbbá tájékoztatja a Játékost, hogy az általa a Szervező

részére a Nyereményjáték keretében megadott adatai nem a Facebook, hanem a Szervező

adatbázisába kerülnek és a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek kezelésre.